کتاب هفت عادت مردمان موثر (The 7 Habits of Highly Effective People)

هفت عادت مردمان موثر (The 7 Habits of Highly Effective People)

نویسنده: استیون کاوی

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر

این کتاب از برترین کتاب ها در زمینه موفقیت است، به نظر نویسنده موفقیت در واقع از درون به بیرون نمود پیدا می کند، او معتقد است اکثر کتاب های رشد شخصی روی اصولی تمرکز دارند که تنها مشخص می کند اگر به شیوه خاصی رفتار شود چه اتفاقی خواهد افتاد اما دانستن این اصول باعث نمی شود فرد رفتار خود را تغییر دهد زیرا رفتار با ارزش های او تعیین می شود.

کتاب 7 عادت مردمان موثر روی هم تراز کردن ارزش های منحصر بفرد شخصی با بعضی اصول معتبر جهانی موفقیت تمرکز دارد که در نهایت به تغییر مثبت رفتارها منجر خواهد شد.