Tag Archives: ​«از شد

​«از پاییز…» در بهار منتشر شد

Published by:

​«از پاییز…» در بهار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مجموعه شعر «از پاییز…» که زنجیره‌ای از شعرهای پاییزی از سروده‌های کهن تا امروز در قالب‌های گوناگون است، به گزینش پوران فرخ‌زاد از سوی نشر پوینده روانه بازار نشر شده است.

در معرفی «از پاییز…» در ابتدای کتاب آمده است: «دفتر «از پاییز» در واقع تنها یک پنجره است، پنجره‌ای برای دیدار، دیداری ویژه، آن‌هم تنها به یک منظره، به پاییز، پاییز افسونگر! از همان آغاز کار برایم هیچ اهمیتی نداشت که شاعر یکی از آثار انتخابی نام آشنا باشد یا گمنام و جویای نام، کتابی چاپ کرده باشد یا این‌که تنها یکی دو شعر در نشریات چاپ کرده باشد، خوب، متوسط یا بد، نوپرداز یا کهنه‌گو، یا حتی شیوه‌ی ارائه‌ی آن، هیچ کدام مهم نبودند، تنها احساس، خیال‌بندی و نوع نگاه به پاییز را در نظر داشتم، از گذشته تا حال، به این بخش از سال در گذر زمان و تأثیری که برگ‌ریزان پاییز که به‌راستی جادویی‌ترین فصل سال است، بر شاعر گذاشته است!»

«یادداشت»، «درنگی در چیستی پاییز و چونی خزان»، «از کهن‌ها»، «از غزل‌ها»، «از رباعی‌ها»، «از چهارپاره‌ها»، «از ترانه‌ها»، «از گسسته‌ها»، «از سپیدها»، «از مثنوی‌ها»، «از مستزاد»، «از مخمس‌ها» و «از بازگردانی‌ها» ۱۳ بخش این کتاب است.

در این کتاب، شعرهایی از شاعران مطرح کشورمان مانند: منوچهری دامغانی، ناصرخسرو، مهدی اخوان ثالث، سیمین بهبهانی، قیصر امین‌پور، طاهره صفارزاده، فروغ فرخ‌زاد، عمران صلاحی، محمدعلی سپانلو، شمس لنگرودی، ضیاء موحد، سیروس شمیسا، گروس عبدالملکیان، سیدعلی صالحی، رسول یونان و احمد شاملو دیده می‌شود.

در یکی از شعرهای این کتاب که سروده سیدعلی صالحی است می‌خوانیم: «سال‌هاست که/ رفتگر نارنجی‌پوش کوچه‌ی ما/ هی پاییز را خلاف بادهای شمال می‌راند و باز/ باران برگ و رگبار ستارگان مرده را/ پایانی نیست…»

کتاب «از پاییز…» به گزینش پوران فرخ‌زاد در ۴۳۰ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۲۸ هزار تومان از سوی نشر پوینده منتشر شده است.

​«از پاییز…» در بهار منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مجموعه شعر «از پاییز…» که زنجیره‌ای از شعرهای پاییزی از سروده‌های کهن تا امروز در قالب‌های گوناگون است، به گزینش پوران فرخ‌زاد از سوی نشر پوینده روانه بازار نشر شده است.

در معرفی «از پاییز…» در ابتدای کتاب آمده است: «دفتر «از پاییز» در واقع تنها یک پنجره است، پنجره‌ای برای دیدار، دیداری ویژه، آن‌هم تنها به یک منظره، به پاییز، پاییز افسونگر! از همان آغاز کار برایم هیچ اهمیتی نداشت که شاعر یکی از آثار انتخابی نام آشنا باشد یا گمنام و جویای نام، کتابی چاپ کرده باشد یا این‌که تنها یکی دو شعر در نشریات چاپ کرده باشد، خوب، متوسط یا بد، نوپرداز یا کهنه‌گو، یا حتی شیوه‌ی ارائه‌ی آن، هیچ کدام مهم نبودند، تنها احساس، خیال‌بندی و نوع نگاه به پاییز را در نظر داشتم، از گذشته تا حال، به این بخش از سال در گذر زمان و تأثیری که برگ‌ریزان پاییز که به‌راستی جادویی‌ترین فصل سال است، بر شاعر گذاشته است!»

«یادداشت»، «درنگی در چیستی پاییز و چونی خزان»، «از کهن‌ها»، «از غزل‌ها»، «از رباعی‌ها»، «از چهارپاره‌ها»، «از ترانه‌ها»، «از گسسته‌ها»، «از سپیدها»، «از مثنوی‌ها»، «از مستزاد»، «از مخمس‌ها» و «از بازگردانی‌ها» ۱۳ بخش این کتاب است.

در این کتاب، شعرهایی از شاعران مطرح کشورمان مانند: منوچهری دامغانی، ناصرخسرو، مهدی اخوان ثالث، سیمین بهبهانی، قیصر امین‌پور، طاهره صفارزاده، فروغ فرخ‌زاد، عمران صلاحی، محمدعلی سپانلو، شمس لنگرودی، ضیاء موحد، سیروس شمیسا، گروس عبدالملکیان، سیدعلی صالحی، رسول یونان و احمد شاملو دیده می‌شود.

در یکی از شعرهای این کتاب که سروده سیدعلی صالحی است می‌خوانیم: «سال‌هاست که/ رفتگر نارنجی‌پوش کوچه‌ی ما/ هی پاییز را خلاف بادهای شمال می‌راند و باز/ باران برگ و رگبار ستارگان مرده را/ پایانی نیست…»

کتاب «از پاییز…» به گزینش پوران فرخ‌زاد در ۴۳۰ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۲۸ هزار تومان از سوی نشر پوینده منتشر شده است.

​«از پاییز…» در بهار منتشر شد

دانلود سرا