Tag Archives: – ۳۴

ماهنامه پیوست – شماره ۳۴

Published by:

ماهنامه پیوست – شماره ۳۴

در این شماره می‌خوانید:
غلاف تمام مجازی
چشم سوم زوم
پرونده ویژه برای محاسبات شناختی و سوئیفت
نگاهی آسیب‌شناسانه به تولید نرم‌افزار در ایران

ماهنامه پیوست – شماره ۳۴

(image)
در این شماره می‌خوانید:
غلاف تمام مجازی
چشم سوم زوم
پرونده ویژه برای محاسبات شناختی و سوئیفت
نگاهی آسیب‌شناسانه به تولید نرم‌افزار در ایران

ماهنامه پیوست – شماره ۳۴

مرکز فیلم