Tag Archives: : ۱۳۴۰

گال…گال…گالری : مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران دهه ۱۳۴۰

Published by:

گال…گال…گالری : مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران دهه ۱۳۴۰

کتاب حاضر منتخبی است از مقاله‌هایی که کریم امامی در سال‌های دهه ۱۳۴۰، به زبان انگلیسی، در روزنامه کیهان اینترنشنال می‌نوشت. امامی در آن دوران می‌کوشید مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری روز را پوشش بدهد.
بسیاری از هنرمندانی که نامشان در این نوشته‌ها هست یا برای اولین بار معرفی می‌شده‌اند، یا در آن زمان، جوانانی مستعد و در آغاز راهشان بوده‌اند؛ شماری از آنان امروز از سرآمدان کار خود هستند؛ برخی حتی شهرت بین‌المللی دارند. آشنایی با سیر تحول کارهای آنان می‌تواند آموزنده باشد.
این مجموعه، برای هر پژوهنده هنر معاصر در ایران، مرجعی راه‌گشا و آگاهی‌بخش خواهد بود.

گال…گال…گالری : مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران دهه ۱۳۴۰

(image)
کتاب حاضر منتخبی است از مقاله‌هایی که کریم امامی در سال‌های دهه ۱۳۴۰، به زبان انگلیسی، در روزنامه کیهان اینترنشنال می‌نوشت. امامی در آن دوران می‌کوشید مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری روز را پوشش بدهد.
بسیاری از هنرمندانی که نامشان در این نوشته‌ها هست یا برای اولین بار معرفی می‌شده‌اند، یا در آن زمان، جوانانی مستعد و در آغاز راهشان بوده‌اند؛ شماری از آنان امروز از سرآمدان کار خود هستند؛ برخی حتی شهرت بین‌المللی دارند. آشنایی با سیر تحول کارهای آنان می‌تواند آموزنده باشد.
این مجموعه، برای هر پژوهنده هنر معاصر در ایران، مرجعی راه‌گشا و آگاهی‌بخش خواهد بود.

گال…گال…گالری : مروری بر رویدادهای هنرهای تجسمی ایران دهه ۱۳۴۰

دانلود مستقیم تانگو جدید