Tag Archives: کتاب پدر پولدار و پدر بی پول

کتاب پدر پولدار و پدر بی پول

Published by:

پدر پولدار و پدر بی پول

کتاب پدر پولدار و پدر بی پول

افراد بسیاری اعلام کردند که پس از مطالعه این اثر دانش مالی آنها ارتقا پیدا کرده‌است. کتاب پدر پولدار پدر بی پول یکی از بهترین کتاب‌های نوشته شده در زمینه‌ی موفقیت مالی است که مخاطب آن هم عموم مردم است. شاید با یک جمله از این کتاب بتوانیم برای مطالعه آن در شما اشتیاقی ایجاد کرده‌باشیم.
تفاوت دیدگاه افراد در گذر اتفاقات زندگی آنها بسیار موثر است؛
یک پدر ثروتمند دلیل ثروتمند شدنش را فرزندانش می‌داند و تلاش خود را معطوف به ایجاد امنیت مالی برای آنها کرده‌است.
از سوی دیگر این داستان روایت فقر یک پدر عائله‌مند است که او هم فقر خود را از چشم فرزندان پر هزینه‌اش می‌بیند! کتاب با متن روان و ساده به بررسی متفاوت میان دارایی و هزینه می‌پردازد و دانش و دید بسیار جالبی در زمنیه‌ی مالی به شما می‌دهد.