کتاب  تافته‌های جدا بافته

 تافته‌های جدا بافته

کتاب  تافته‌های جدا بافته

کتاب تافته‌های جدا بافته نوشته‌ی آقای مالوکوم گلدول است که به بررسی موفق‌ترین افراد در رشته‌های مختلف پرداخته‌است. در این اثر زندگی افراد موفق و مشهور در حوزه‌ی تجارت و بازرگانی، دانش و موسیقی بررسی شده‌است. نقطه اوج و اصلی‌ترین نکته این کتاب طرح قانون 10 هزار ساعت کار است. نویسنده اعتقاد دارد برای تبدیل شدن به یک متخصص زبده و مشهور در هر زمینه‌ای به صرف حدود 10 هزار ساعت وقت و تمرین مستمر در آن نیاز است. در پشت جلد کتاب نوشته شده چرا برخی از مردم بیش ازدیگران موفق می‌شوند؟ آیا آن ها تافته‌های جدا بافته‌ای هستند؟