کتاب دنیای سوفی (Sophie’s World)

 دنیای سوفی (Sophie’s World)

نویسنده: یوستین گردر

دنیای سوفی (Sophie’s World)

دنیای سوفی

دنیای سوفی یک رمان فلسفی تمام عیار است که در قالب داستان به بیان عمیق ترین مفاهیم فلسفی می پردازد، بسیاری معتقدند این کتاب در واقع گردآوری هزاران هزار سخن نغز و مفهومی فیلسوفان جهان طی چندی هزار سال گذشته است.

این کتاب از سوفی آموندسن سخن می گوید، دختر نوجوانی که در نروژ زندگی می کند و توسط آلبرتو ناکس فیلسوف با مفاهیم فلسفی آشنا می شود.

در این کتاب به دو سوال اصلی سوفی پاسخ داده می شود: “من چه کسی هستم؟” و ” جهان از کجا آمده است؟”