Tag Archives: : )

رخصت مرشد : قم – قصه‌های پهلوانی (جلد پنجم )

Published by:

رخصت مرشد : قم – قصه‌های پهلوانی (جلد پنجم )

خبر ورود پهلوانان قمی به تهران، با سرعت در همه شهر پیچید. حضور پهلوان ابوالقاسم همایونی و نوچه‌هایش آن هم در زمانِ نزدیک به عید نوروز، باعث شده بود مردم مطمئن شوند که آنها برای مبارزه با اکبر خراسانی در روز عید نوروز به تهران آمده‌اند. بازار گفت‌وگوها داغ شده بود. خیلی‌ها اشتیاق داشتند که این پهلوان جوان را ببینند و مطمئن شوند که آیا او می‌تواند حریف اکبر بشود یا نه! پهلوان یزدی بزرگ که به خاطر پیری، سمت پهلوان‌باشی و بزرگ‌تری پهلوانان را داشت و میزبان ابوالقاسم و نوچه‌هایش در تهران بود، هنوز نمی‌دانست که قدرت و مهارت این پهلوان جوان در کشتی چقدر است. برای همین هم دنبال فرصتی بود تا امتحانش کند.
آن روزها، زورخانه نوروزخان از اهمیت زیادی برخوردار بود. زورخانه نوروزخان مرکز فعالیتِ پهلوان یزدی بزرگ، پهلوان‌باشی پایتخت بود و از گوشه و کنار مملکت هر کس که ادعای پهلوان پایتختی و مبارزه با پهلوان اکبر را داشت، به این زورخانه می‌آمد و یزدی بعد از امتحان، زمینه مبارزه او را با پهلوان پایتخت فراهم می‌کرد.

رخصت مرشد : قم – قصه‌های پهلوانی (جلد پنجم )

(image)
خبر ورود پهلوانان قمی به تهران، با سرعت در همه شهر پیچید. حضور پهلوان ابوالقاسم همایونی و نوچه‌هایش آن هم در زمانِ نزدیک به عید نوروز، باعث شده بود مردم مطمئن شوند که آنها برای مبارزه با اکبر خراسانی در روز عید نوروز به تهران آمده‌اند. بازار گفت‌وگوها داغ شده بود. خیلی‌ها اشتیاق داشتند که این پهلوان جوان را ببینند و مطمئن شوند که آیا او می‌تواند حریف اکبر بشود یا نه! پهلوان یزدی بزرگ که به خاطر پیری، سمت پهلوان‌باشی و بزرگ‌تری پهلوانان را داشت و میزبان ابوالقاسم و نوچه‌هایش در تهران بود، هنوز نمی‌دانست که قدرت و مهارت این پهلوان جوان در کشتی چقدر است. برای همین هم دنبال فرصتی بود تا امتحانش کند.
آن روزها، زورخانه نوروزخان از اهمیت زیادی برخوردار بود. زورخانه نوروزخان مرکز فعالیتِ پهلوان یزدی بزرگ، پهلوان‌باشی پایتخت بود و از گوشه و کنار مملکت هر کس که ادعای پهلوان پایتختی و مبارزه با پهلوان اکبر را داشت، به این زورخانه می‌آمد و یزدی بعد از امتحان، زمینه مبارزه او را با پهلوان پایتخت فراهم می‌کرد.

رخصت مرشد : قم – قصه‌های پهلوانی (جلد پنجم )

دانلود برنامه ایمو