Tag Archives: «انسان شد

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

Published by:

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «انسان در عرف عرفان» رساله‌ای پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی است که توسط استاد آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی در چهار فصل با عناوین «در تعریف انسان»، «مراد از عرفان در موضوع رساله»، «تمثیلات و القائات سبوحی» و «اصول ایقانی» تدوین شده است.
 
نویسنده این اثر را مانند سایر آثار خود، ساده و در خور فهم همگان به رشته تحریر درآورده است. مراد از عرفان در موضوع رساله، عرفان به توحید صمدی است، عارف بالله است و همچنین عرفان اصیل انسان‌ساز، منطق وحی به نام قرآن کریم است و آنچه را که امامان معصوم(ع) در بیان این امر فرموده‌اند. در واقع همه آنها تفسیر انفسی قرآن کریم‌اند.
 
علامه حسن‌زاده آملی، در کتاب خود، انسان را نیز در عرف منطق، حیوان ناطق تعریف کرده است، اما انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت‌ها و قابلیت‌هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متّصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه انسان واقعی حقیقی است.
 
نویسنده برخی رویدادهای سلوک عرفان عملی خود را نیز در نیمه کتاب شرح داده و سپس در نیمه دیگر، اصول مستنبط و متفرّع بر آنها را بیان کرده است.
 
چاپ سیزدهم کتاب «انسان در عرف عرفان» در 139 صفحه و با قیمت هفت هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به مباحث عرفانی قرار گرفت.

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی انتشارات سروش، کتاب «انسان در عرف عرفان» رساله‌ای پیرامون موضوع انسان در عرف عرفان از دیدگاه قرآن کریم و اخبار وسایط فیض الهی است که توسط استاد آیت‌الله حسن حسن‌زاده آملی در چهار فصل با عناوین «در تعریف انسان»، «مراد از عرفان در موضوع رساله»، «تمثیلات و القائات سبوحی» و «اصول ایقانی» تدوین شده است.
 
نویسنده این اثر را مانند سایر آثار خود، ساده و در خور فهم همگان به رشته تحریر درآورده است. مراد از عرفان در موضوع رساله، عرفان به توحید صمدی است، عارف بالله است و همچنین عرفان اصیل انسان‌ساز، منطق وحی به نام قرآن کریم است و آنچه را که امامان معصوم(ع) در بیان این امر فرموده‌اند. در واقع همه آنها تفسیر انفسی قرآن کریم‌اند.
 
علامه حسن‌زاده آملی، در کتاب خود، انسان را نیز در عرف منطق، حیوان ناطق تعریف کرده است، اما انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت‌ها و قابلیت‌هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متّصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه انسان واقعی حقیقی است.
 
نویسنده برخی رویدادهای سلوک عرفان عملی خود را نیز در نیمه کتاب شرح داده و سپس در نیمه دیگر، اصول مستنبط و متفرّع بر آنها را بیان کرده است.
 
چاپ سیزدهم کتاب «انسان در عرف عرفان» در 139 صفحه و با قیمت هفت هزار و 500 تومان از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به مباحث عرفانی قرار گرفت.

«انسان در عرف عرفان» علامه حسن‌زاده آملی برای سیزدهمین نوبت خواندنی شد

خرید بک لینک

car