Tag Archives: : امروزی

شكستن امواج : گزارش برخی از چالش‌های رسانه‌ای ایران امروزی

Published by:

شكستن امواج : گزارش برخی از چالش‌های رسانه‌ای ایران امروزی

این کتاب، مجموعه‌‌ای است از پژوهش‌هایی که با هدف عیار نمودن موقعیت فرهنگی و جهانی ایران امروز نگاشته شده، از دریچۀ نگاه غیرحرفه‌ای به علم ارتباطات و وادی رسانه‌های بین‌المللی و آن‌هم در مقولاتی که الزاماً باید سری درد بکند تا به دنبال درد سر، پژوهش و نگارش در حوزه‌های دشوار، سهل و ممتنع و… پر خطر و مناقشه‌ای چون حوزه‌های مطرح شده در این کتاب باشد. آن‌هم با نثری نزدیک به سیاق نامه‌نویسی…
و یعنی؟
یک جورهایی درددل و حتی نشان دادن راه و چاه به دوستی که در میان بروبچه‌های کنجکاو و آرمان‌گرای دیار نگارنده، می‌توانست و می‌تواند هر کسی باشد. و در هر کجای این گربۀ جغرافیا نفس بکشد. اما زنده باشد به امید روزهایی که بتواند سرش را بالا بگیرد و چشم بدوزد در چشم خورشید. آن‌هم بر روی کرۀ ارض و در آستانۀ هزار سوم و… به اعتبار چیرگی بر ظرافت‌های رسانه‌ای.

شكستن امواج : گزارش برخی از چالش‌های رسانه‌ای ایران امروزی

(image)
این کتاب، مجموعه‌‌ای است از پژوهش‌هایی که با هدف عیار نمودن موقعیت فرهنگی و جهانی ایران امروز نگاشته شده، از دریچۀ نگاه غیرحرفه‌ای به علم ارتباطات و وادی رسانه‌های بین‌المللی و آن‌هم در مقولاتی که الزاماً باید سری درد بکند تا به دنبال درد سر، پژوهش و نگارش در حوزه‌های دشوار، سهل و ممتنع و… پر خطر و مناقشه‌ای چون حوزه‌های مطرح شده در این کتاب باشد. آن‌هم با نثری نزدیک به سیاق نامه‌نویسی…
و یعنی؟
یک جورهایی درددل و حتی نشان دادن راه و چاه به دوستی که در میان بروبچه‌های کنجکاو و آرمان‌گرای دیار نگارنده، می‌توانست و می‌تواند هر کسی باشد. و در هر کجای این گربۀ جغرافیا نفس بکشد. اما زنده باشد به امید روزهایی که بتواند سرش را بالا بگیرد و چشم بدوزد در چشم خورشید. آن‌هم بر روی کرۀ ارض و در آستانۀ هزار سوم و… به اعتبار چیرگی بر ظرافت‌های رسانه‌ای.

شكستن امواج : گزارش برخی از چالش‌های رسانه‌ای ایران امروزی

بک لینک