Tag Archives: ؟ کتاب

دانلود قسمتی از کتاب بهشت فروش کجاست ؟

Published by:

دانلود قسمتی از کتاب بهشت فروش کجاست ؟

دانلود قسمتی از کتاب بهشت فروش کجاست ؟

کتاب بهشت فروش کجاست ؟ راهنمای کاربردی و بومی برای رسیدن به بزرگترین اهدافی که یک فروشنده می تواند داشته باشد . امروزه فروش بیشتر از هر چیز مهارتی است که باید آموزش داده و تمرین شود . افرادی که می خواهند در این […]

دانلود قسمتی از کتاب بهشت فروش کجاست ؟

(image)

کتاب بهشت فروش کجاست ؟ راهنمای کاربردی و بومی برای رسیدن به بزرگترین اهدافی که یک فروشنده می تواند داشته باشد . امروزه فروش بیشتر از هر چیز مهارتی است که باید آموزش داده و تمرین شود . افرادی که می خواهند در این […]
دانلود قسمتی از کتاب بهشت فروش کجاست ؟

مرکز فیلم