هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰

در این شماره می خوانید:
یک مجلس و دو رئیس
پرونده ویژه برای ترکیب نهایی مجلس دهم
نوادگان جومونگ وارد می شوند
فروپاشی از درون
گفتگو با محمد حسین خسروپناه درباره خسرو روزبه
گفتگو با سید محمد بهشتی درباره سینما دهه شصت

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰

(image)
در این شماره می خوانید:
یک مجلس و دو رئیس
پرونده ویژه برای ترکیب نهایی مجلس دهم
نوادگان جومونگ وارد می شوند
فروپاشی از درون
گفتگو با محمد حسین خسروپناه درباره خسرو روزبه
گفتگو با سید محمد بهشتی درباره سینما دهه شصت

هفته‌نامه‌ی خبری،تحلیلی صدا: شمارۀ ۸۰

فروش بک لینک

خرم خبر