نظام فکری هگل در «متافیزیک ینا» بررسی شد/ بررسی احوالات یک فیلسوف در خودنوشتش

نظام فکری هگل در «متافیزیک ینا» بررسی شد/ بررسی احوالات یک فیلسوف در خودنوشتش

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- «متافیزیک ینا»، بخشی از نظام فلسفی‌ای است که به نظام «ینا» شهرت دارد و حاصل دست‌نوشته‌های هگل در دوره اقامتش در شهر یناست. هگل در این متن مختصر، که به دلیل ساختار و نثر ویژه‌اش یکی از مهجورترین متون تاریخ فلسفه است، تلاش کرده تا روایتی منحصر به فرد از کل متافیزیک غربی، از عقل‌گرایی مدرن (دکارت، اسپینوزا و لایب‌نیتس) و نهایتا تا ایده‌آلیسم استعلایی کانت و شلینگ را در قالبی دیالکتیکی عرضه کند.
 
هگل در «متافیزیک ینا» به قالب سه وجهی دیالکتیک هگلی، کتاب نیز مشتمل بر سه بخش (نظام اصول نخستین، متافیزیک ابژکتیویته و متافیزیک سوبژکتیویته) است که هر کدام نیز به سه زیربخش تقسیم می‌شوند. بنا به نظر برخی از مفسرین، هگل در بحث انتهایی این کتاب (روح مطلق) که حدودا دوسال پیش از «پدیدارشناسی روح» به رشته تحریر درآمده است، برای نخستین‌بار، ایده‌الیسم مطلق خویش پرده‌برداری می‌کند.

مترجم این اثر در بخشی از مقدمه خود آورده است:‌ «اغراق نخواهد بود اگر دست‌نوشته‌های «نظام ینا» را از دشوارترین نوشته‌های هگل بدانیم. چرا که اولا «هگل پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای از روشن‌نویسی، وارد مرحله دیگری شده که فلسفه در آن غلبه دارد.» ثانیا خود ابهام اولیه نسبت به کلیت نظام (که طرح آن در همین چند سال دوره ینا بارها دستخوش تغییر شد)، و رفته رفته آشکار شدن نقشه راه، دلیل دیگری بر دشواری وابهام متن است.»
 
هگل این دست‌نوشته را با شناخت در مقام نظام اصول نخستین آغاز کرده و در ادامه «متافیریک ابژکتیویته» را بررسی و در اختیار خوانندگان قرار داده است. «متافیزیک سوبژکتیویته» عنوان بخش سوم این اثر است.
 
انتشارات حکمت، «متافیریک ینا» را در 176 صفحه، شمارگان هزار نسخه به بهای 15 هزار تومان به چاپ رسانده است.

نظام فکری هگل در «متافیزیک ینا» بررسی شد/ بررسی احوالات یک فیلسوف در خودنوشتش

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)- «متافیزیک ینا»، بخشی از نظام فلسفی‌ای است که به نظام «ینا» شهرت دارد و حاصل دست‌نوشته‌های هگل در دوره اقامتش در شهر یناست. هگل در این متن مختصر، که به دلیل ساختار و نثر ویژه‌اش یکی از مهجورترین متون تاریخ فلسفه است، تلاش کرده تا روایتی منحصر به فرد از کل متافیزیک غربی، از عقل‌گرایی مدرن (دکارت، اسپینوزا و لایب‌نیتس) و نهایتا تا ایده‌آلیسم استعلایی کانت و شلینگ را در قالبی دیالکتیکی عرضه کند.
 
هگل در «متافیزیک ینا» به قالب سه وجهی دیالکتیک هگلی، کتاب نیز مشتمل بر سه بخش (نظام اصول نخستین، متافیزیک ابژکتیویته و متافیزیک سوبژکتیویته) است که هر کدام نیز به سه زیربخش تقسیم می‌شوند. بنا به نظر برخی از مفسرین، هگل در بحث انتهایی این کتاب (روح مطلق) که حدودا دوسال پیش از «پدیدارشناسی روح» به رشته تحریر درآمده است، برای نخستین‌بار، ایده‌الیسم مطلق خویش پرده‌برداری می‌کند.

مترجم این اثر در بخشی از مقدمه خود آورده است:‌ «اغراق نخواهد بود اگر دست‌نوشته‌های «نظام ینا» را از دشوارترین نوشته‌های هگل بدانیم. چرا که اولا «هگل پس از پشت سر گذاشتن دوره‌ای از روشن‌نویسی، وارد مرحله دیگری شده که فلسفه در آن غلبه دارد.» ثانیا خود ابهام اولیه نسبت به کلیت نظام (که طرح آن در همین چند سال دوره ینا بارها دستخوش تغییر شد)، و رفته رفته آشکار شدن نقشه راه، دلیل دیگری بر دشواری وابهام متن است.»
 
هگل این دست‌نوشته را با شناخت در مقام نظام اصول نخستین آغاز کرده و در ادامه «متافیریک ابژکتیویته» را بررسی و در اختیار خوانندگان قرار داده است. «متافیزیک سوبژکتیویته» عنوان بخش سوم این اثر است.
 
انتشارات حکمت، «متافیریک ینا» را در 176 صفحه، شمارگان هزار نسخه به بهای 15 هزار تومان به چاپ رسانده است.

نظام فکری هگل در «متافیزیک ینا» بررسی شد/ بررسی احوالات یک فیلسوف در خودنوشتش

خبر جدید