نشریه فرهنگی تحلیلی روایت شمارۀ هشتم و نهم(نسخۀ pdf)

نشریه فرهنگی تحلیلی روایت شمارۀ هشتم و نهم(نسخۀ pdf)

آنچه در این شماره می‌خوانید:
مدرسه با دانش‌‌آموز چه می‌کند؟
آموزش و پرورش یا اتلاف وقت؟
وقت‌هایی که تلف می‌شوند، در گفتگو با دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی
روایت دانش‌آموزی: خدایی یا بردگی؟
از مکتبخانه به مدارس: حلقه‌ی گفتمان‌های تکراری

نشریه فرهنگی تحلیلی روایت شمارۀ هشتم و نهم(نسخۀ pdf)

(image)
آنچه در این شماره می‌خوانید:
مدرسه با دانش‌‌آموز چه می‌کند؟
آموزش و پرورش یا اتلاف وقت؟
وقت‌هایی که تلف می‌شوند، در گفتگو با دکتر محمد جواد غلامرضا کاشی
روایت دانش‌آموزی: خدایی یا بردگی؟
از مکتبخانه به مدارس: حلقه‌ی گفتمان‌های تکراری

نشریه فرهنگی تحلیلی روایت شمارۀ هشتم و نهم(نسخۀ pdf)

car