مسیر نگاهت(نسخه pdf)

مسیر نگاهت(نسخه pdf)

(نسخه pdf)
مسیر نگاهت را از حافظه قلبم پاک کردم
طنین صدایت را از لابلای زمزمه درون بیرون کشیدم
والس دلتنگی ات را با کلیدهای پیانوام دیگر نوازش نخواهم کرد
تا پروانه خیالم دیگر در زیر سایه حضورت به رقص در نیاید

مسیر نگاهت(نسخه pdf)

(image)
(نسخه pdf)
مسیر نگاهت را از حافظه قلبم پاک کردم
طنین صدایت را از لابلای زمزمه درون بیرون کشیدم
والس دلتنگی ات را با کلیدهای پیانوام دیگر نوازش نخواهم کرد
تا پروانه خیالم دیگر در زیر سایه حضورت به رقص در نیاید

مسیر نگاهت(نسخه pdf)

wolrd press news