مزایده

مزایده

ساعت دقیقاً یک‌وچهل‌وچهار‌دقیقه و سی‌و‌پنج‌ثانیه را نشان می‌داد. کنار صفحه ساعت، تاریخ خورشیدی و روزهای هفته نیز نشان داده می‌شد. پنجشنبه هفده مرداد بود، می‌دانست که مادرش برای روزهای پنجشنبه‌اش ساندویچ نان‌وپنیروگردو آماده می‌کند و یک بطری دوغ هم در پاکت می‌گذارد تا خوردن ساندویچ خشک کمی آسان‌تر شود. ساندویچش را روی دستمال سفره روی میز گذاشت، به سمت یخچال رفت تا بطری دوغش را بیاورد، هنگامی‌که در یخچال را باز کرد از آن‌چه می‌دید لبخندی تلخ روی لبانش ماسید. کنار بطری دوغش مغز زنی چهل‌ساله، کلیه‌های پیرمردی هشتادوهفت‌ساله و پشت بطری هم قلب مردی که با ساچمه‌های تفنگ شکاری سوراخ‌سوراخ شده بود، قرار داشت. البته این اندام‌ها در محفظه‌هایی الکلی بودند؛ ولی به هرصورت تماشایشان نه‌تنها منظره دل‌انگیزی برای آغاز صرف ناهار نبود، بلکه برای فردی عادی ممکن بود مشمئزکننده باشد؛ ولی او به دیدنش خو گرفته بود، آرزو به‌اندازه‌ای به کارش انس داشت که اگر وقت کم بود و باید تشریح جسدی را در ساعت معینی به پایان برساند، می‌توانست کنار میز تشریح و همزمان با شکافتن قسمت‌هایی از بدن یک انسان چای بنوشدو یا ساندویچش را گاز بزند.
بطری دوغش را برداشت و به پشت میز بازگشت.هنگام صرف ناهار، گذشته‌اش را مرور می‌کرد. پزشک بود و می‌دانست که هنگام خوردن خوراک روزانه بهتر است انسان سکوت کند و به خاطرات خوش فکر کند و اجازه ندهد که افکار منفی و نگران‌کننده به مغزش راه یابد؛ ولی…

مزایده

(image)
ساعت دقیقاً یک‌وچهل‌وچهار‌دقیقه و سی‌و‌پنج‌ثانیه را نشان می‌داد. کنار صفحه ساعت، تاریخ خورشیدی و روزهای هفته نیز نشان داده می‌شد. پنجشنبه هفده مرداد بود، می‌دانست که مادرش برای روزهای پنجشنبه‌اش ساندویچ نان‌وپنیروگردو آماده می‌کند و یک بطری دوغ هم در پاکت می‌گذارد تا خوردن ساندویچ خشک کمی آسان‌تر شود. ساندویچش را روی دستمال سفره روی میز گذاشت، به سمت یخچال رفت تا بطری دوغش را بیاورد، هنگامی‌که در یخچال را باز کرد از آن‌چه می‌دید لبخندی تلخ روی لبانش ماسید. کنار بطری دوغش مغز زنی چهل‌ساله، کلیه‌های پیرمردی هشتادوهفت‌ساله و پشت بطری هم قلب مردی که با ساچمه‌های تفنگ شکاری سوراخ‌سوراخ شده بود، قرار داشت. البته این اندام‌ها در محفظه‌هایی الکلی بودند؛ ولی به هرصورت تماشایشان نه‌تنها منظره دل‌انگیزی برای آغاز صرف ناهار نبود، بلکه برای فردی عادی ممکن بود مشمئزکننده باشد؛ ولی او به دیدنش خو گرفته بود، آرزو به‌اندازه‌ای به کارش انس داشت که اگر وقت کم بود و باید تشریح جسدی را در ساعت معینی به پایان برساند، می‌توانست کنار میز تشریح و همزمان با شکافتن قسمت‌هایی از بدن یک انسان چای بنوشدو یا ساندویچش را گاز بزند.
بطری دوغش را برداشت و به پشت میز بازگشت.هنگام صرف ناهار، گذشته‌اش را مرور می‌کرد. پزشک بود و می‌دانست که هنگام خوردن خوراک روزانه بهتر است انسان سکوت کند و به خاطرات خوش فکر کند و اجازه ندهد که افکار منفی و نگران‌کننده به مغزش راه یابد؛ ولی…

مزایده

دانلود فیلم جدید