مجله هفتگی کرگدن شماره هفتم(نسخه pdf)

مجله هفتگی کرگدن شماره هفتم(نسخه pdf)

در این شماره می‌خوانید:
شلیک از فاصله نزدیک: پرونده ای ویژه خودکشی
از رنجی که می‌بریم: گفتگو با استاد مصطفی ملکیان درباره شوق زندگی و میل مبهم به خودکشی
ژانر وحشت در خیابان
غرور در برابر نفرت: رئال مادرید و قهرمانی اروپا
می‌بینی عروسی اجنه رو؟: گفتگو با محمد محمدعلی درباره داستان و از ما بهتران
دگردیسی یک معلم شیمی کله‌شق
صفحاتی ویژه سریال Breaking Bad

مجله هفتگی کرگدن شماره هفتم(نسخه pdf)

(image)
در این شماره می‌خوانید:
شلیک از فاصله نزدیک: پرونده ای ویژه خودکشی
از رنجی که می‌بریم: گفتگو با استاد مصطفی ملکیان درباره شوق زندگی و میل مبهم به خودکشی
ژانر وحشت در خیابان
غرور در برابر نفرت: رئال مادرید و قهرمانی اروپا
می‌بینی عروسی اجنه رو؟: گفتگو با محمد محمدعلی درباره داستان و از ما بهتران
دگردیسی یک معلم شیمی کله‌شق
صفحاتی ویژه سریال Breaking Bad

مجله هفتگی کرگدن شماره هفتم(نسخه pdf)

car