ماهنامه فرهنگی – هنری، هنرزمان؛ شماره ۸۴(نسخه PDF)

ماهنامه فرهنگی – هنری، هنرزمان؛ شماره ۸۴(نسخه PDF)

(نسخه PDF)
در این شماره می‌خوانید:
من ژانرها را مصرف میکنم
گفتگوی خیالی ونسان ونگوگ و کاتوسوشیکا هوکوسای
روی لبه تیغ حرکت کرده ام
گفتگو اختصاصی با مسعود کشمیری
گفتگوی اختصاصی هنر زمان با ژانگ ژائوگانگ و آنه توبه
چمدان ها همه زن هستند

ماهنامه فرهنگی – هنری، هنرزمان؛ شماره ۸۴(نسخه PDF)

(image)
(نسخه PDF)
در این شماره می‌خوانید:
من ژانرها را مصرف میکنم
گفتگوی خیالی ونسان ونگوگ و کاتوسوشیکا هوکوسای
روی لبه تیغ حرکت کرده ام
گفتگو اختصاصی با مسعود کشمیری
گفتگوی اختصاصی هنر زمان با ژانگ ژائوگانگ و آنه توبه
چمدان ها همه زن هستند

ماهنامه فرهنگی – هنری، هنرزمان؛ شماره ۸۴(نسخه PDF)

سپهر نیوز