«ضمانت‌نامه‌های بانکی» منتشر شد/ ارائه 99 قضیه و موردنگاری بانکی در یک کتاب

«ضمانت‌نامه‌های بانکی» منتشر شد/ ارائه 99 قضیه و موردنگاری بانکی در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «ضمانت‌نامه‌های بانکی» با عنوان فرعی چالش‌ها و راهکارها(با 99 قضیه و موردنگاری بانکی) نوشته اصغر پورمتین از سوی انتشارات گپ در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کتاب حاضر در 6 فصل با عناوین ضمانت‌های بانکی، موقعیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی و عقد ضمان، انواع قراردادها، درآمدهای غیرمشاع در شبکه بانکی، چالش‌ها و راهکارهای صدور، پرسش و پاسخ ضمانت‌نامه‌های بانکی و 99 قضیه و موردنگاری بانکی و پیوست‌ها سامان یافته است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «ضمانت‌نامه‌ها در ردیف نخستین و مهم‌ترین خدمات شبکه‌ بانکی به شمار می‌آیند و به همراه گشایش اعتبار اسنادی سهم قابل توجهی از درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها را به خد اختصاص می‌دهند، ولی ارایه این نوع خدمات بدون شناخت کافی از خطرهای آن، می‌تواند به مثابه دست زدن به یک تابلوی فشار قوی برق به منظور گرفتن انشعاب برق باشد که نخستین اشتباه ممکن است هزینه‌های زیادی را متوجه فرد کند.

به عبارت دیگر صدور ضمانت‌نامه در واقع یک شمشیر دولبه است و نادیده گرفتن ریسک‌های مربوط در صدور آن، زبان‌هایی را متوجه بانک می‌کند که بسیار بیشتر از منابع آن است. درباره ضمانت‌نامه تاکنون چندین کتاب از استادان و مدرسان به‌نام و فرهیخته به چاپ رسیده است و در این خصوص کمبودی احساس نمی‌شود.»

دلایلی که موجب نگارش کتاب شده است
1ـ فراگیر شدن استفاده از قراردادهای رایج بین‌المللی در واگذاری طرح‌های عمرانی به پیمانکاران و نبود آگاهی کافی از مقررات حاکم بر آن، در اغلب بانک‌ها.

2ـ بهره‌‌برداری از ضمانت‌نامه به جای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به لحاظ بروز برخی از محدودیت‌های بین‌المللی و گرفتن وثایق.

3ـ‌ وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی و نوسات زیاد بهای این محصول، منجر به کاهش هزینه‌‌های عمرانی و به تبع آن تغییر محل تامین مالی پروژه‌های عمرانی از کارفرما به پیمانکاران.

4ـ مکتوب نشدن وقایع و مواردی که منجر به مطالبه و ضبط نامتعارف ضمانت‌نامه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است.

5ـ نبود اطلاعات کافی برخی از بانک‌های خصوصی و یا تازه تاسیس، هم‌چنین مؤسسه‌های مال اعتباری از خطرهای حاکم بر صدور ضمانت‌نامه، بدون بررسی مفاد قرارداد بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع.

6ـ صدور احکام متفاوت و گوناگون دادگاه‌ها برای ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد اختلاف، که گاه بر پایه‌ی عقد ضمان و مفاد ماده 684 قانون مدنی صادر می‌شد و شماری نیز برپایه دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی مصوب شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

7ـ‌ مکتوب کردن تجارب و انتقال آن به رسم مرسوم و پسندیده کشورهای پیشرفته.

در این کتاب تلاش شده با توجه به پیشینه صدور ضمانت‌نامه بانک‌های که بیش از 75% حجم ضمانت‌نامه‌های شبکه بانکی را صادر می‌کنند و در پی آن دارای سبک ویژه‌ای در ارایه این گونه خدمات هستند، و همچنین با اتکای بیش از چهار دهه تجارب نویسنده در مشاغل گوناگون مدیریتی، نظارتی و کارشناسی، نسبت به واکاوی فرصت‌ها و چالش‌ها و اشتباهات روی داده در زمان صدور، تمدید، ضبط، مطالبه و پرداخت آن، پرداخته شود.

کتاب «ضمانت‌نامه‌های بانکی» با عنوان فرعی چالش‌ها و راهکارها (با 99 قضیه و موردنگاری بانکی) نوشته اصغر پورمتین با شمارگان هزار نسخه در 175 صفحه به بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات گپ منتشر شده است.

«ضمانت‌نامه‌های بانکی» منتشر شد/ ارائه 99 قضیه و موردنگاری بانکی در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «ضمانت‌نامه‌های بانکی» با عنوان فرعی چالش‌ها و راهکارها(با 99 قضیه و موردنگاری بانکی) نوشته اصغر پورمتین از سوی انتشارات گپ در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کتاب حاضر در 6 فصل با عناوین ضمانت‌های بانکی، موقعیت حقوقی ضمانت‌نامه بانکی و عقد ضمان، انواع قراردادها، درآمدهای غیرمشاع در شبکه بانکی، چالش‌ها و راهکارهای صدور، پرسش و پاسخ ضمانت‌نامه‌های بانکی و 99 قضیه و موردنگاری بانکی و پیوست‌ها سامان یافته است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «ضمانت‌نامه‌ها در ردیف نخستین و مهم‌ترین خدمات شبکه‌ بانکی به شمار می‌آیند و به همراه گشایش اعتبار اسنادی سهم قابل توجهی از درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها را به خد اختصاص می‌دهند، ولی ارایه این نوع خدمات بدون شناخت کافی از خطرهای آن، می‌تواند به مثابه دست زدن به یک تابلوی فشار قوی برق به منظور گرفتن انشعاب برق باشد که نخستین اشتباه ممکن است هزینه‌های زیادی را متوجه فرد کند.

به عبارت دیگر صدور ضمانت‌نامه در واقع یک شمشیر دولبه است و نادیده گرفتن ریسک‌های مربوط در صدور آن، زبان‌هایی را متوجه بانک می‌کند که بسیار بیشتر از منابع آن است. درباره ضمانت‌نامه تاکنون چندین کتاب از استادان و مدرسان به‌نام و فرهیخته به چاپ رسیده است و در این خصوص کمبودی احساس نمی‌شود.»

دلایلی که موجب نگارش کتاب شده است
1ـ فراگیر شدن استفاده از قراردادهای رایج بین‌المللی در واگذاری طرح‌های عمرانی به پیمانکاران و نبود آگاهی کافی از مقررات حاکم بر آن، در اغلب بانک‌ها.

2ـ بهره‌‌برداری از ضمانت‌نامه به جای گشایش اعتبار اسنادی داخلی به لحاظ بروز برخی از محدودیت‌های بین‌المللی و گرفتن وثایق.

3ـ‌ وابستگی شدید بودجه کشور به درآمدهای نفتی و نوسات زیاد بهای این محصول، منجر به کاهش هزینه‌‌های عمرانی و به تبع آن تغییر محل تامین مالی پروژه‌های عمرانی از کارفرما به پیمانکاران.

4ـ مکتوب نشدن وقایع و مواردی که منجر به مطالبه و ضبط نامتعارف ضمانت‌نامه‌های بنگاه‌های اقتصادی شده است.

5ـ نبود اطلاعات کافی برخی از بانک‌های خصوصی و یا تازه تاسیس، هم‌چنین مؤسسه‌های مال اعتباری از خطرهای حاکم بر صدور ضمانت‌نامه، بدون بررسی مفاد قرارداد بین ضمانت‌خواه و ذی‌نفع.

6ـ صدور احکام متفاوت و گوناگون دادگاه‌ها برای ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد اختلاف، که گاه بر پایه‌ی عقد ضمان و مفاد ماده 684 قانون مدنی صادر می‌شد و شماری نیز برپایه دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانت‌نامه‌های ریالی مصوب شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.

7ـ‌ مکتوب کردن تجارب و انتقال آن به رسم مرسوم و پسندیده کشورهای پیشرفته.

در این کتاب تلاش شده با توجه به پیشینه صدور ضمانت‌نامه بانک‌های که بیش از 75% حجم ضمانت‌نامه‌های شبکه بانکی را صادر می‌کنند و در پی آن دارای سبک ویژه‌ای در ارایه این گونه خدمات هستند، و همچنین با اتکای بیش از چهار دهه تجارب نویسنده در مشاغل گوناگون مدیریتی، نظارتی و کارشناسی، نسبت به واکاوی فرصت‌ها و چالش‌ها و اشتباهات روی داده در زمان صدور، تمدید، ضبط، مطالبه و پرداخت آن، پرداخته شود.

کتاب «ضمانت‌نامه‌های بانکی» با عنوان فرعی چالش‌ها و راهکارها (با 99 قضیه و موردنگاری بانکی) نوشته اصغر پورمتین با شمارگان هزار نسخه در 175 صفحه به بهای 15 هزار تومان از سوی انتشارات گپ منتشر شده است.

«ضمانت‌نامه‌های بانکی» منتشر شد/ ارائه 99 قضیه و موردنگاری بانکی در یک کتاب

یوزرنیم و پسورد نود 32