«ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» منتشر شد

«ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» تالیف مشترک پیتر کاتزنشتاین و رابرت. اُ. کیوهن و با ترجمه حسن سعیدکلاهی بر آن است تا ابعاد گوناگون این دوگانگی را تبیین کند و لذا در حوزه سیاسی و فرهنگی، نویسندگان مطرحی چون کندی، گیاکوموچوزا، جانستون و استوکمن دیدگاه‌های خود را در این کتاب مطرح کرده‌اند. لذا بررسی علمی دو چهره متعارض از آمریکا، مهم‌ترین ویژگی این اثر است که آن را از پژوهش‌‌های مشابه، متمایز می‌کند.

اکنون آمریکاستیزی و آمریکاگرایی، ابعاد جغرافیایی و در عین حال، مفهومی یافته است و لذا آنچه در حوزه جنوب شرق آسیا، گرایش یا عدم گرایش به آمریکا شناخته می‌شود در آسیای غربی و شمال آفریقا، شکل‌ دیگری دارد. در عین حال مفاهیم متعارض آمریکاستیزی و آمریکاگرایی، از لحاظ مفهومی نیز ابعاد گوناگونی یافته و از آمریکاستیزی رادیکال تا آمریکاگرایی لیبرالی را در برگرفته است.

کتاب «ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» تالیف مشترک پیتر کاتزنشتاین و رابرت. اُ. کیوهن و با ترجمه حسن سعیدکلاهی به شمارگان 300 نسخه و قیمت 45 هزار تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

«ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» تالیف مشترک پیتر کاتزنشتاین و رابرت. اُ. کیوهن و با ترجمه حسن سعیدکلاهی بر آن است تا ابعاد گوناگون این دوگانگی را تبیین کند و لذا در حوزه سیاسی و فرهنگی، نویسندگان مطرحی چون کندی، گیاکوموچوزا، جانستون و استوکمن دیدگاه‌های خود را در این کتاب مطرح کرده‌اند. لذا بررسی علمی دو چهره متعارض از آمریکا، مهم‌ترین ویژگی این اثر است که آن را از پژوهش‌‌های مشابه، متمایز می‌کند.

اکنون آمریکاستیزی و آمریکاگرایی، ابعاد جغرافیایی و در عین حال، مفهومی یافته است و لذا آنچه در حوزه جنوب شرق آسیا، گرایش یا عدم گرایش به آمریکا شناخته می‌شود در آسیای غربی و شمال آفریقا، شکل‌ دیگری دارد. در عین حال مفاهیم متعارض آمریکاستیزی و آمریکاگرایی، از لحاظ مفهومی نیز ابعاد گوناگونی یافته و از آمریکاستیزی رادیکال تا آمریکاگرایی لیبرالی را در برگرفته است.

کتاب «ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» تالیف مشترک پیتر کاتزنشتاین و رابرت. اُ. کیوهن و با ترجمه حسن سعیدکلاهی به شمارگان 300 نسخه و قیمت 45 هزار تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

«ضدیت با آمریکاگرایی در سیاست جهان» منتشر شد

فروش بک لینک

آهنگ جدید