دانلود کتاب واژه‌های ایرانی در نوشته های باستانی

دانلود کتاب واژه‌های ایرانی در نوشته های باستانی
توضیحات :  شهرام هدایت در کتاب پیش رو به بررسی و کاوش واژه های ایرانی در زبان های باستانی پرداخته و سه زبان عبری، آرامی و کلدانی را مورد تحقیق قرار داده است. نگارنده از منظر ریشه شناسی این پژوهش را انجام داده است. او در مقدمه ی کتاب می گوید که همسانی و یکسانی […]

دانلود کتاب واژه‌های ایرانی در نوشته های باستانی

توضیحات :  شهرام هدایت در کتاب پیش رو به بررسی و کاوش واژه های ایرانی در زبان های باستانی پرداخته و سه زبان عبری، آرامی و کلدانی را مورد تحقیق قرار داده است. نگارنده از منظر ریشه شناسی این پژوهش را انجام داده است. او در مقدمه ی کتاب می گوید که همسانی و یکسانی […]
دانلود کتاب واژه‌های ایرانی در نوشته های باستانی

خرید بک لینک