دانلود کتاب فارسی و تاریخ ادبیات – سال ۱۳۵۱

دانلود کتاب فارسی و تاریخ ادبیات – سال ۱۳۵۱
توضیحات :  حسن صدر حاج سید جوادی و حسن انوری این کتاب را برای دانش آموزان سال دوم راهنمایی علوم انسانی تدوین کرده بودند. در این کتاب مطالب گوناگون و متنوعی از متون نظم و نثر قدیم و جدید برای شناخت و معرفی دانش آموختگان، برگزیده شده است. علوم و ادبیات دوره مغول، صفویه، قاجاریه […]

دانلود کتاب فارسی و تاریخ ادبیات – سال ۱۳۵۱

توضیحات :  حسن صدر حاج سید جوادی و حسن انوری این کتاب را برای دانش آموزان سال دوم راهنمایی علوم انسانی تدوین کرده بودند. در این کتاب مطالب گوناگون و متنوعی از متون نظم و نثر قدیم و جدید برای شناخت و معرفی دانش آموختگان، برگزیده شده است. علوم و ادبیات دوره مغول، صفویه، قاجاریه […]
دانلود کتاب فارسی و تاریخ ادبیات – سال ۱۳۵۱

خبر جدید