جشن تولدی برای نیم قرن عدم حضور

جشن تولدی برای نیم قرن عدم حضور

چند روزی از مهر گذشته بود. مدارس باز شده بودند و دوباره هیاهوی بچه‌ مدرسه‌ای‌ها، موسیقی‌متن شهر بود. دو سه سالی از پایان جنگ می‌گذشت ولی آثارش به فراخور هر شهر و دیار، هنوز وجود داشت. صورتِ در و دیوارِ شهرهای مرزی از شلیک تیر تفنگ و توپ و خمپاره، آبله‌رو و سوراخ‌سوراخ بود و روی دیوارهای پایتخت هم شعارهای مختلفی مثل «جنگ جنگ تا پیروزی» به چشم می‌خورد.

جشن تولدی برای نیم قرن عدم حضور

(image)
چند روزی از مهر گذشته بود. مدارس باز شده بودند و دوباره هیاهوی بچه‌ مدرسه‌ای‌ها، موسیقی‌متن شهر بود. دو سه سالی از پایان جنگ می‌گذشت ولی آثارش به فراخور هر شهر و دیار، هنوز وجود داشت. صورتِ در و دیوارِ شهرهای مرزی از شلیک تیر تفنگ و توپ و خمپاره، آبله‌رو و سوراخ‌سوراخ بود و روی دیوارهای پایتخت هم شعارهای مختلفی مثل «جنگ جنگ تا پیروزی» به چشم می‌خورد.

جشن تولدی برای نیم قرن عدم حضور

خرم خبر