بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین در جدیدترین شماره فصلنامه «قبسات»

بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین در جدیدترین شماره فصلنامه «قبسات»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، هفتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی «قبسات» با سردبیری محمد محمدرضایی منتشر شد.
 
«بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین» مقاله‌ای است که قاسم پورحسن، عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی آن را نوشته است. وی در این مقاله، به این موضوع اذعان دارد که فلسفه دين، هم بر اساس الهيات مسيحي تعريف شده و هم به‌طور پسينی بـه سرشـت آن توجه شده است. امروزه هر دو وجه به گونه‌ای بنيادين در تعريف فلسفه دين نقـد می‌شوند.
 
 رمضان علی‌تبار، مقاله «مبانی دین‌شناختی علوم انسانی اسلامی و برآیند روش‌شناختی آن» را نوشته است. به اعتقاد علی‌تبار يكی ازآثار و نتايج مبانی دین‌شناختی، نقش آن در روش و منطق علم است. همان‌گونـه كـه علـوم‌انسـانی موجـود، بـر مبـانی دين‌شناختی خاص همچون جدايی دين از دنيـا، انفكـاک مبـدأ قلمـرو دينـی از قلمـرو دنيوی (قلمرو حداقلی برای دين)، ارتباط نداشتن علم و دين، تحويـل و تحديـد هـدف بعثت و جهـت‌گيـری دعـوت انبيـا در امـور بـاطنی، فـردی و اخـروی و جـدايی آن از زندگی و حيات اجتماعی و… استوار است كه اين مبانی در روش و منطق اين علوم نيز تأثيرمستقيم يا غيرمستقيم داشته است.
 
«حکمت معتدل و دو مساله فلسفی» دیگر مقاله منتشر شده در فصلنامه «قبسات» است که به قلم ابوالحسن غفاری نوشته شده است. در این مقاله به شیوه برخی از اندیشمندان كه شاگرد ملا رجبعلی تبريزی بودنـد، بـه پيـروی از او، اشتراک معنوی وجود را منكر شـده و در بحـث اوصـاف الهـی نيـز روشـی خـلاف حكمای مشهور در پيش گرفته‌اند، حكيم تنكـابنی نيـز از شـاگردان تبريـزی بـوده و فلسـفه را نـزد او خوانـده اسـت؛ ولـی در هـردو مبحـث از اسـتادش مـلا رجبعلـی و شاگردان او فاصله گرفتـه و بـا نقـد نظـر آنـان، بـه اثبـات اشـتراک معنـوی وجـود و اوصاف واجب‌الوجود پرداخته است، همين سبب شده او در فلسـفه، پيـرو مدرسـه و مكتب معتدل به شمار آيد.

«ارزیابی باورهای دینی براساس فضلیت‌گرایی معرفتی»، «نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسان» و «معناشناسی نظام‌سازی و روش‌شناسی کشف نظام از منابع دینی» دیگر مقالات علمی و فلسفی منتشر شده در این شماره از فصلنامه «قبسات» است.
 
هفتاد و ششمین فصلنامه «قبسات» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با سردبیری محمد محمدرضایی منتشر شده است.

بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین در جدیدترین شماره فصلنامه «قبسات»

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، هفتاد و ششمین شماره فصلنامه علمی و پژوهشی «قبسات» با سردبیری محمد محمدرضایی منتشر شد.
 
«بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین» مقاله‌ای است که قاسم پورحسن، عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی آن را نوشته است. وی در این مقاله، به این موضوع اذعان دارد که فلسفه دين، هم بر اساس الهيات مسيحي تعريف شده و هم به‌طور پسينی بـه سرشـت آن توجه شده است. امروزه هر دو وجه به گونه‌ای بنيادين در تعريف فلسفه دين نقـد می‌شوند.
 
 رمضان علی‌تبار، مقاله «مبانی دین‌شناختی علوم انسانی اسلامی و برآیند روش‌شناختی آن» را نوشته است. به اعتقاد علی‌تبار يكی ازآثار و نتايج مبانی دین‌شناختی، نقش آن در روش و منطق علم است. همان‌گونـه كـه علـوم‌انسـانی موجـود، بـر مبـانی دين‌شناختی خاص همچون جدايی دين از دنيـا، انفكـاک مبـدأ قلمـرو دينـی از قلمـرو دنيوی (قلمرو حداقلی برای دين)، ارتباط نداشتن علم و دين، تحويـل و تحديـد هـدف بعثت و جهـت‌گيـری دعـوت انبيـا در امـور بـاطنی، فـردی و اخـروی و جـدايی آن از زندگی و حيات اجتماعی و… استوار است كه اين مبانی در روش و منطق اين علوم نيز تأثيرمستقيم يا غيرمستقيم داشته است.
 
«حکمت معتدل و دو مساله فلسفی» دیگر مقاله منتشر شده در فصلنامه «قبسات» است که به قلم ابوالحسن غفاری نوشته شده است. در این مقاله به شیوه برخی از اندیشمندان كه شاگرد ملا رجبعلی تبريزی بودنـد، بـه پيـروی از او، اشتراک معنوی وجود را منكر شـده و در بحـث اوصـاف الهـی نيـز روشـی خـلاف حكمای مشهور در پيش گرفته‌اند، حكيم تنكـابنی نيـز از شـاگردان تبريـزی بـوده و فلسـفه را نـزد او خوانـده اسـت؛ ولـی در هـردو مبحـث از اسـتادش مـلا رجبعلـی و شاگردان او فاصله گرفتـه و بـا نقـد نظـر آنـان، بـه اثبـات اشـتراک معنـوی وجـود و اوصاف واجب‌الوجود پرداخته است، همين سبب شده او در فلسـفه، پيـرو مدرسـه و مكتب معتدل به شمار آيد.

«ارزیابی باورهای دینی براساس فضلیت‌گرایی معرفتی»، «نتایج کاربردی و نقش باور به نظریه وحدت شخصی وجود ابن عربی در زندگی انسان» و «معناشناسی نظام‌سازی و روش‌شناسی کشف نظام از منابع دینی» دیگر مقالات علمی و فلسفی منتشر شده در این شماره از فصلنامه «قبسات» است.
 
هفتاد و ششمین فصلنامه «قبسات» از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با سردبیری محمد محمدرضایی منتشر شده است.

بررسی انتقادی چیستی فلسفه دین در جدیدترین شماره فصلنامه «قبسات»

بک لینک