اعلام نتایج نظرسنجی از ناشران حاضر در بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران

اعلام نتایج نظرسنجی از ناشران حاضر در بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، اهداف اين تحقيق در نظرسنجی صورت گرفته، دستیابی به دلیل و انگیزه غرفه داران برای شرکت در نمایشگاه، دستیابی به نظر غرفه داران درباره محل، زمان و ساعت بازدید نمایشگاه، دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص امکانات و تجهیزات غرفه ها، بوده است.

همچنین دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص امکانات رفاهی در نظر گرفته شده در نمایشگاه، ارزیابی غرفه داران از نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال گذشته درخصوص میزان فروش، دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص ضرورت برگزاری نمایشگاه در سال‌های آینده و دستیابی به انتقادها، پیشنهادها و انتظارهای غرفه داران از نمایشگاه از دیگر اهداف این نظرسنجی بوده است.

در این بررسی از روش پیمایشی (Survey ) استفاده شده و روش گردآوری داده ها، مصاحبه حضوری بوده است که براساس نتایج تجمیعی به دست آمده طی مدت 11 روزبرگزاری نمایشگاه، اطلاع رسانی قوی تر، رسیدگی به حمل و نقل و افزایش امکانات رفاهی، مهم ترین پیشنهادهاي ناشران برای برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بوده است.

براساس نظرسنجی صورت گرفته 22.8 درصد ناشران و غرفه داران از 6 تا 10 مرتبه در ادوار مختلف نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشته اند. 20 درصد نیز از 16 تا 20 مرتبه و 5.8 درصد نیز برای اولین بار درنمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت داشته اند. 36.8 درصد ناشران نیز از6 تا 10عنوان کتاب چاپ اول را درنمایشگاه امسال عرضه کرده بودند.

بر مبنای این پژوهش استان‌های قم، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و گیلان بعد از تهران به ترتیب بیشترین ناشر شرکت کننده در نمایشگاه کتاب امسال را داشته اند. 90درصد پاسخگویان از میزان خدمات بانک عامل و دستگاه های خودپرداز و کارت خوان‌ها رضایت داشته‌اند.

میزان رضایت غرفه داران و ناشران از شیوه ثبت نام برای حضور در نمایشگاه و فرآیند دریافت غرفه براساس این پژوهش 75 درصد بوده است. 80 درصد غرفه داران و ناشران از تاریخ برگزاری نمایشگاه رضایت داشته و 75 درصد نیز نقش نمایشگاه دربهبود وضعیت اقتصادی نشر را مناسب دانسته اند.70 درصد نیز از میزان استقبال مردم از نمایشگاه امسال رضایت داشته اند.

براساس نظرسنجی از ناشران و غرفه داران 80 درصد از نحوه توزیع بن کتاب در نمایشگاه رضایت داشته اند و 60 درصد نیزازمیزان فروش خود درنمایشگاه امسال رضایت داشته اند.

اعلام نتایج نظرسنجی از ناشران حاضر در بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، اهداف اين تحقيق در نظرسنجی صورت گرفته، دستیابی به دلیل و انگیزه غرفه داران برای شرکت در نمایشگاه، دستیابی به نظر غرفه داران درباره محل، زمان و ساعت بازدید نمایشگاه، دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص امکانات و تجهیزات غرفه ها، بوده است.

همچنین دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص امکانات رفاهی در نظر گرفته شده در نمایشگاه، ارزیابی غرفه داران از نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال گذشته درخصوص میزان فروش، دستیابی به نظر غرفه داران درخصوص ضرورت برگزاری نمایشگاه در سال‌های آینده و دستیابی به انتقادها، پیشنهادها و انتظارهای غرفه داران از نمایشگاه از دیگر اهداف این نظرسنجی بوده است.

در این بررسی از روش پیمایشی (Survey ) استفاده شده و روش گردآوری داده ها، مصاحبه حضوری بوده است که براساس نتایج تجمیعی به دست آمده طی مدت 11 روزبرگزاری نمایشگاه، اطلاع رسانی قوی تر، رسیدگی به حمل و نقل و افزایش امکانات رفاهی، مهم ترین پیشنهادهاي ناشران برای برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بوده است.

براساس نظرسنجی صورت گرفته 22.8 درصد ناشران و غرفه داران از 6 تا 10 مرتبه در ادوار مختلف نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشته اند. 20 درصد نیز از 16 تا 20 مرتبه و 5.8 درصد نیز برای اولین بار درنمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت داشته اند. 36.8 درصد ناشران نیز از6 تا 10عنوان کتاب چاپ اول را درنمایشگاه امسال عرضه کرده بودند.

بر مبنای این پژوهش استان‌های قم، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و گیلان بعد از تهران به ترتیب بیشترین ناشر شرکت کننده در نمایشگاه کتاب امسال را داشته اند. 90درصد پاسخگویان از میزان خدمات بانک عامل و دستگاه های خودپرداز و کارت خوان‌ها رضایت داشته‌اند.

میزان رضایت غرفه داران و ناشران از شیوه ثبت نام برای حضور در نمایشگاه و فرآیند دریافت غرفه براساس این پژوهش 75 درصد بوده است. 80 درصد غرفه داران و ناشران از تاریخ برگزاری نمایشگاه رضایت داشته و 75 درصد نیز نقش نمایشگاه دربهبود وضعیت اقتصادی نشر را مناسب دانسته اند.70 درصد نیز از میزان استقبال مردم از نمایشگاه امسال رضایت داشته اند.

براساس نظرسنجی از ناشران و غرفه داران 80 درصد از نحوه توزیع بن کتاب در نمایشگاه رضایت داشته اند و 60 درصد نیزازمیزان فروش خود درنمایشگاه امسال رضایت داشته اند.

اعلام نتایج نظرسنجی از ناشران حاضر در بیست ونهمین نمایشگاه کتاب تهران

بازی